Договор за 151 029 лева подписа „Геномакс“ ООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

         През месец юли тази година, управителят на фирма „Геномакс“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Договорът е финансиран по схема BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015” и е на стойност 151 029.30 лв.

Управляващ орган по процедурата е Министерството на труда и социалната политика.

Проектът е с продължителност 14 месеца и включва изпълнението на следните дейности:

– Подбор и назначаване на 12 безработни и неактивни лица, на новоразкритите работни места за длъжности „Специалист маркетинг и реклама” и „Снабдител” за срок от 12 месеца;

– Предоставяне на обучение за наетите по проекта лица по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, с което новонаетите лица ще получат нови знания и по този начин ще повишат своята  конкурентноспособност на пазара на труда;

– Закупуване на оборудване и обзавеждане за разкритите работни места;

– Дейности по визуализация и публичност на проектното предложение.

Изпълнението на проекта е отговорност не само за дружеството като цяло, но и за всички клиенти, ползващи услугите на предприятието. След приключване на субсидирания период ще бъде осигурена  постоянна заетост на поне 50% от включените в проекта лица чрез сключването на трудови договори за не по-малко от още 12 месеца.09/29/2016