Договор за 163 870.00 лева подписа „Геномакс“ ООД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

През месец юни тази година, управителят на фирма „Геномакс“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Договорът е финансиран по схема BG05M9OP0011.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” и е на стойност 163 870.00 лв.
Управляващ орган по процедурата е Министерството на труда и социалната политика.
Проектът е с продължителност 12 месеца. Проектното предложение „Осигуряване на безопасност, здраве и постигане на благоприятен микроклимат в „Геномакс” ООД” е насочено към подобряване на работната среда в предприятието, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда, управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки за работещите във фирмата, което ще допринесе за намаляване на рисковете, водещи до професионални заболявания и травми, оптимално съчетаване на професионалния, личния и семейния живот на заетите и удължаване на активността и заетостта на по-възрастните работници и служители. Тези мерки, реализирани в рамките на приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, обхващаща Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” със специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ ще доведат до въвеждане във фирмата кандидат на иновативни модели за организация и управление на труда и човешките ресурси, повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на фирмата, както и опазване на околната среда. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще спомогнат за разрешаването на общи и специфични проблеми на целевата група, състояща се от всичките 43 заети лица във фирмата, от които 12 са лица над 54 г. възраст и 4 лица с намалена работоспособност, с издадено решение на ТЕЛК. Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проектното предложение са свързани с: осигурени безопасни условия на труд и превенция на риска от трудови злополуки; повишена сигурност при работа; подобрена организация на работа; повишено качество на работните места и като съвкупно следствие, повишена удовлетвореност и ниво на устойчива заетост за персонала.
Основната цел на проектното предложение е подобряване на работната среда и превръщането на фирма „Геномакс” ООД в добро и предпочитано място за работа, чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки, което от своя страна ще се отрази положително на качеството на работата, повишаване производителността на труда на заетите лица и конкурентоспособността на фирмата.
Специфичните цели на проектното предложение са:
• Въвеждане на нови гъвкави организационни модели и системи за управление на човешките ресурси, което ще осигури качествена работна среда и удовлетвореност на заетите в рамките на работния процес. Това ще доведе до по-рационално използване на ресурсите на предприятието, а оттам и до повишаване на ефективността на производството и производителността на труда;
• Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез закупуване на съвременни колективни и лични предпазни средства за намаляване на риска от инциденти, злополуки и увреждане на здравето по време на работа;
• Осигуряване на социални придобивки за работещите във фирмата, което ще осигури удовлетвореност на заетите в рамките на трудовия процес и е израз на осъзнатата социална отговорност от страна на работодателя.
Реализирайки се в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, заложените проектни цели съответстват напълно и изпълнението им ще допринесе за постигането на Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ на Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”.
Реализацията на настоящия договор ще бъде стъпка в посока постигане на по-висока и качествена заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване като част от трите основни стълба на стратегията на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Ползите за заетите лица ще бъдат: постигнат висок професионализъм, осигурена професионална заетост, повишена удовлетвореност от работата и нараснали доходи, осигурени професионална реализация и социална интеграция. Прекият ефект за работодателя ще бъде изразен в подобрената
организация на работа в следствие на обезопасеността, защита на работниците и служителите, повишаване на качеството на работните места, запазване на заетостта, професионално усъвършенстване и повишено качеството на работната сила. Цялостният резултат ще бъде повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила и респективно на нейната конкурентоспособност. Ще се подобри качество на предлаганите услуги, а съответно и конкурентоспособността на „Геномакс” ООД.