Геномакс“ ООД подписа договор по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
ноември 30, 2017

Обща стойност на договора: 977 597.00 лв., от които 589 463.35 лв. европейско и 104 022.95 лв. национално съфинансиране.
Проектът е насочено към насърчаване на инвестициите в изпълнението на мерки за енергийна ефективност, препоръчани в извършен енергиен одит. Повишаването на енергийната ефективност е основна предпоставка за цялостното подобряване на ресурсната ефективност в дадено предприятие, особено в енергийно интензивни икономики, характеризиращи се с високи енергийни разходи. Изпълнението на дейностите/мерките по проекта ще доведе до намаляване на консумираното количество енергия в стопанския обект на „Геномакс“ ООД в с. Замфирово, постигане на значителни енергийни спестявания и намаляване на емисиите на СО2 от дейността на компанията. По-конкретно, годишните спестявания на енергия от препоръчания пакет ще бъдат в размер на 1 446 964.4 kWh/год., а факторът на енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта – 73.9%. Очакванията са спестените емисии СО2 да бъдат 864.7 т./год.

Проектът включва и дейности свързани с рециклирането на отпадъчни суровини и изпозването им обратно в производството. Това се осъществява посредством предложената Мярка 3 от енергийния одит (Дейност 4). Чрез предвидените за закупуване мелници, остатъчната бракувана продукция и отпадъчната пластмаса от други производители се преработва до качество подходящо за повторно използване.

Предвиденото въвеждане и сертифициране на ISO 50001 ще подпомогне „Геномакс“ ООД при определянето на системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда, както и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.

Всичко това води до постигане на екологосъобразно производство и устойчив растеж.

Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

Проектът допринася за прилагане на принципа на равнопоставеност, чрез насърчаване на социалното сцепление и икономическия растеж, тъй като се оползотворява комплексно човешкия капацитет. Друго проявление на принципа се изразява в равното заплащане, при равни компетенции и еднакво количество извършена работа за всеки служител от двата пола. При изпълнението на проекта ще се съблюдава спазването на принципа за равнопоставеност, като всички служители ще имат равни възможности. Новото оборудване има пълна автоматизация на процесите и няма да изисква физическа сила. Така проектът ще елиминира всякакви условия за дискриминация на база полова принадлежност.

Като цяло, по време на изпълнение на проекта и след него, „Геномакс“ ООД ще продължи да прилага утвърдената си фирмена политика за създаване на равни възможности пред хората и недискриминация на база възраст, раса, пол, етническа или религиозна принадлежност.